Examination of the Relation between Strategic Leadership Expectations and Organizational Justice: A Research on Health Sector

Ayhan Yalçınsoy, Cenk Aksoy

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between strategic leadership and organizational justice within the healthcare sector. In the context of the study, the introduced model was tested by a questionnaire instrument with 41 items excluding demographic variables. A total of 320 completed questionnaires were used for analysis. Correlation, regression, T test and Anova analyzes were applied to the research data that obtained by the questionnaire. The study focused on the employees of hospitals in the Diyarbakir province of Turkey. The results suggest that there is a very strong positive linear relationship between strategic leadership and organizational justice variables. The result of the study is consistent with the results of previous research. Also, some disparities were observed among the demographic variables of the study.


Full Text:

PDF

References


Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299. New York: Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2

Alam, K., Ali, A., Ali, N., & Zaman, G. (2014). Organizational Justice, Task Enjoyment, Leadership style and Organizational Culture as Strategies for Reduction of Social Loafing. Abasyn University Journal of Social Sciences, 7(1), 77-99.

Altıntaş, F. Ç. (2006). Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 19-40.

Altıntaş, N. (2007). Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi. http://arsiv.ntv.com.tr/news/249410.asp (20.05.2015).

Ang S., Dyne, L. V., & Begley, T. M. (2003). The Employment Relationships of Foreign Workers Versus Local Employees: A Field Study of Organizational Justice, Job Satisfaction, Performance, and OCB. Journal of Organizational Behavior, 24, 561–583. https://doi.org/10.1002/job.202

Arslantaş, C. C., & Pekdemir, I. (2007). Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 261-286.

Asgari, A., Silong, A. D., Ahmad, A., & Abu, S. B. (2008). The Relationship Between Transformational Leadership Behaviors, Leader-Member Exchange and Organizational Citizenship Behavior. European Journal of Social Sciences, 6(4), 140-151.

Aykan, E. (2004). Kayseri’de Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Liderlik Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 213-224.

Baş, G., & Şentürk, C. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 29-62.

Bayramlık, H., Çetin, Ş., & Yurdakul, A. T. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüte Duyulan Güvene Etkisi: Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü. İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(2), 156-173. https://doi.org/10.4026/1303-2860.2015.0282.x

Bies, R. J., & Moag, J. F. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness. Research on Negotiations in Organizations, 1, 43-55.

Blakely, G. L., Andrews, M. C., & Moorman, R. H. (2005). The Moderating Effects Of Equity Sensitivity on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business and Psychology, 20(2), 259-273. https://doi.org/10.1007/s10869-005-8263-3

Boal, K. B., & Hooijberg, R. (2001). Strategic Leadership Research: Moving on. The Leadership Quarterly, 11(4), 515-549. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(00)00057-6

Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: a Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386

Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R., & Rupp, D. E. (2001). Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice. Journal of Vocational Behavior, 58(2), 164-209. https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1791

Duursema, H. (2013). Strategic Leadership: Moving Beyond The Leader-Follower Dyad. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. https://repub.eur.nl/pub/39129/EPS2013279ORG9789058923240.pdf

Erdoğan, B., & Liden, L. R. (2006). Collectivism as a Moderator of Responses to Organizational Justice: Implications For Leader-Member Exchange and Ingratiation. Journal of Organizational Behavior, 27, 1-17. https://doi.org/10.1002/job.365

Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (Cwb) In Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests For Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 291-309. https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1803

Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, 16, 399–432. https://doi.org/10.1177/014920639001600208

Gül, H., & İnce, M. (2014). Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 127-150.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life Cycle Theory of Leadership. Training & Development Journal, 23(5).

Hitt, M., Duane, I. R., Michael, C. S., & Donald, L. S. (2001). Guest Editors’ Introduction to The Special Issue, Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation, Strategic Management Journal, 22, 479-491. https://doi.org/10.1002/smj.196

İçerli, L. (2010). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 67-92.

Ireland, R. D., & Hitt, A. M. (2005). Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st century: The Role of Strategic Leadership. Academy of Management Executive, 19, 63-78. https://doi.org/10.5465/AME.2005.19417908

İşcan, Ö. F., & Naktiyok, A. (2004). İşgörenların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(1), 181-201.

İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.

Işık, O., Uğurluoğlu, Ö., & Akbolat, M. (2012). Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 254 - 265

İyigün, N. Ö. (2012). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 49-64.

Johnson, R. E., Selenta, C., & Lord, R. G. (2006). When Organizational Justice and the Self-Concept Meet: Consequences for the Organization and its Members. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(2), 175-201. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.07.005

Judge, T. A., & Colquitt, J. A. (2004). Organizational Justice And Stress: The Mediating Role of Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 89(3), 395-404. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.395

Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13

Kiliçlar, A. (2011). Yöneticiye Duyulan Güven İle Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(3), 23-36.

Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. (15 Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Meydan, C. H., Basım, H. N., & Çetin, F. (2011). Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 175-200.

Moorman, R. H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.905

Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An Investigation of The Role Of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-41. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.05.001

Olkkonen, M. E., & Lipponen, J. (2006). Relationships Between Organizational Justice, Identification With Organization and Work Unit, and Group-Related Outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100(2), 202-215. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.08.007

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(21), 77-96.

Özdevicioğlu, M. (2004). Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Alınan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(03), 181-202.

Özer, P. S., & Urtekin, G. E. (2007). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(28), 107-125.

Özmen, Ö. N. T., Arbak, Y., & Özer, P. S. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma. Ege Academic Review, 7(1), 17-33.

Pelit, E., & Bozdoğan, İ. (2014). İşgörenların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal Of Business Research Turk, 6(2), 37-66. https://doi.org/10.20491/isader.2014215953

Pfeffer, J., & Langton, N. (1993). The Effect of Wage Dispersion on Satisfaction, Productivity, and Working Collaboratively: Evidence from College and University Faculty, Administrative Science Quarterly, 38, 382-407. https://doi.org/10.2307/2393373

Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(54), 307-331.

Şahin, B., & Taşkaya, S. (2010). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2) 86-114.

Sökmen, A., Bilsel, M. A., & Erbil, C. (2013). Örgütsel Adaletin İşgören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 43-62.

Sütçü, O. (2008). Stratejik Liderlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş.

Tanrıöğen, Z. M., Baştürk, R., & Başer, M. U. (2014). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Algılarına Göre Dört Liderlik Çerçevesi Modeli Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 348-358.

Taşkıran, E. (2011). Liderlik ve örgütsel sessizlik arasındaki etkileşim-örgütsel adaletin rolü. İstanbul: Beta.

Teyfur, M., Beytekin, F. O., & Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.

Tutar, H. (2007). Erzurum’da Devlet Ve Özel Hastanelerde İşgören Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini Ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 97-120.

Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2009). Örgütlerde Stratejik Liderlik Ve Özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 121-156.

Volberda, H. W., Morgan, R. E., Reinmoeller, P., Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2011). Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts & Cases). Cengage Learning. http://www.cengagebrain.co.uk/content/9781408048856.pdf (15.05.2015).

Yavuz, E. (2010). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302-312.

Yıldırım, A. (2010). Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
DOI: https://doi.org/10.5296/ijhrs.v8i1.12080

Copyright (c) 2017 cenk aksoy, Ayhan Yalçınsoy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

International Journal of Human Resource Studies  ISSN 2162-3058

Email: ijhrs@macrothink.org

Copyright © Macrothink Institute  

To make sure that you can receive messages from us, please add the 'macrothink.org' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------